FENY - Havanský psík

 

TELZARO BUTTERFLY FROM PARADISE  nar. 04.03.2015

matka: Leka Gyongye Hopy

otec: A Maiden Effort's On The Red Rocks

výstavy: VN1,  3x V;  2x VD

luxace pately - 0/1

RODOKMEN

KETTY HAVANA ANGEL NAVAJO nar. 07.07.2013

otec: Sandra's New Star Angel Navajo

matka: Kelly Bohemia Sen

výstavy: VN1,  3x V;  2x VD

luxace pately - 0/1

RODOKMEN

ANELI ENTIMO nar. 14.10.2007

otec: Bastien Brook Charnett

matka: Frenny Bohemia Vampirelli

výstavy: VN1,  3x V;  2x VD

RODOKMEN